Home > Why
 • พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน

 • space

      บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมพื้นฐานก่อนปฏิบัติงาน (Basic Cleaning) ซึ่งมุ่งเน้นในการเรียนรู้งานด้านความสะอาด
ตลอดจนกิริยา มารยาทในการบริการ โดยมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งระยะสัญญา

 • การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน

 • space

      ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในห้อง LAB ที่มีมาตราฐานสูง ผ่านการรับรองว่ามีกระบวนการผลิตที่มีมาตราฐาน ISO ได้รับรองมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผ่านการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งให้การรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานของยริษัทฯในเครือ P.S.INDUSTRIAL&CHEMICAL CO.,LTD.

 

 

 • เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย

 • space

      บริษัทฯ ตระหนักถึงขีดความสามารถสูงสุดต่อการให้บริการทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว จึงเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้วนรูปลักษณ์ที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานที่ที่ใช้งาน พร้อมระบบการบำรุงรักษาที่ได้มาตราฐาน เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 • มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

 • space

      บริษัทนำมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อควบคุม กระบวนการและขั้นตอนการทำงาน
โดยคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ รวมถึงค้นหาความคาดหวังของลูกค้าอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนงาน
การกำกับงาน ตรวจสอบ ประเมินผล การปรับปรุงแผนงานเพื่อการพัฒนาอย่างชัดเจน

 

 

 • ไม่มีปัญหาเรื่องพนักงานหยุดงาน

 • space

      การหยุดงานของพนักงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อการบริการ บริษัทตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น จึงจัดเตรียมความพร้อม โดยจัดวางกลุ่มพนักงานทดแทนประจำตามสถานที่ใกล้เคียง เพื่อความรวดเร็วในการแทนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 • ความพร้อมในการส่งมอบการบริการทำความสะอาด

 • space

ความสำคัญของกำหนดเวลาการส่งมอบที่ชัดเจน จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
บริษัทฯ จึงได้ประยุกต์ใช้การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ (Action Plan) กับการวางแผนงานดังนี้

กำหนดคุณสมบัติและกระบวนการในการสรรหาพนักงานที่ชัดเจน
กำหนดช่วงเวลาในการอบรมพนักงาน
กำหนดเวลาในการส่งมอบบริการในทุกๆ ขั้นตอนอย่างชัดเจน
กำหนดระยะเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการบริการ
กำหนดแผนในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมตลอดทั้งระยะสัญญา
กำหนดแผนการปฏิบัติงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ตลอดทั้งระยะสัญญา

 

 

 • ระบบการแก้ไขปัญหารวดเร็ว

 • space

      ผู้บริหารและทีมงานตระหนักถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นหลักในการดำเนินงานจึงได้นำระบบคำร้องเรียน โดยการนำเอาปัญหาที่ทีมงานออกตรวจพบและในบางส่วนที่ลูกค้าร้องเรียนมานั้น นำมาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน Complaint Management System เพื่อจำแนก ประมวลผล และส่งมอบไปยังผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาซึ่งในกระบวนการจะถูกตรวจสอบ และติดตามโดย Customer Relation Management System (CRM) และทีมผู้บริหารผ่านทางระบบโดยตรงมีแนวคิดที่ว่า "ทุกๆปัญหาต้องถูกแก้ไข และวางแนวทางป้องกันในอนาคต"

 

 

 • ผู้บริหารมีหัวใจบริการอย่างแท้จริง

 • space

      ผู้บริหารมีแนวนโยบายปลูกฝังให้พนักงานมีหัวใจของการบริหาร (Service Mind) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจบริการ ที่จะต้องพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของการบริการอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสนับสนุนงานของลูกค้าได้อย่างสอดคล้อง โดยไม่ทำให้การบริการทำความสะอาดเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของลูกค้า

 

 

 • ความสะดวกในการติดต่อประสานงานหลังเริ่มงาน

 • space