Home > Contact us

สนใจบริการ

จำนวนพนักงานที่ต้องการ (กรณีเป็นสัญญารายปี : Contract Year) :
1 – 3 คน
4 – 10 คน
10 คนขึ้นไป
20 คนขึ้นไป

จำนวนพนักงานที่ต้องการ (กรณีเป็นสัญญาจ้างครั้งคราว : One Time Job) :

จำนวนพนักงานที่ต้องการ (กรณีเป็นสัญญาจ้างครั้งคราว : One Time Job)

ที่ตั้งขอสถานที่ที่ต้องการให้บริการบริษัทขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ที่ทางท่านสนใจในการบริการของทางเรา และสละเวลาในการให้ข้อมูลเบื้องต้นกลับทางเรา.
บริษัทฯ จะรีบติดต่อกลับเพื่อนำเสนอการบริการกับทางท่านต่อไป
    ส่งข้อมูล
    ยกเลิก