Home > Career

สมัครงาน

ประเภทงานที่สนใจ/ถนัด :

บุคคลและสวัสดิการ
สโตร์
การตลาดและการขาย
ปฏิบัติการ
บัญชี
พนักงานขาย
พนักงานงานปฏิบัติการ
พนักงานบัญชี
พนักงานบุคคล
พนักงานฝึกอบรม
พนักงานสรรหา

ประวัติส่วนตัว

กรณีฉุกเฉินแจ้งที่

ประวัติครอบครัว

โสด     สมรส     หม่าย/หย่า    

รับราชการทหารแล้ว     รอเกณฑ์ทหาร     จับได้ใบดำ     ได้รับการยกเว้น เพราะ    

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิ สาขาวิชา สำเร็จ เดือน/พ.ศ. เกรดเฉลี่ย
ต่ำกว่ามัธยมปลาย
มัธยมปลายสายสามัญ
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย/อุดมศึกษา
ประวัติการทำงาน (ระบุสถานที่ทำงานทุกแห่งที่เคยปฏิบัติงานมา โดยเรียงลำดับล่าสุดขึ้นก่อน)
ชื่อสถานประกอบการ ประเภท กิจการ เข้า (เดือน/พ.ศ.) ออก (เดือน/พ.ศ.) เงินเดือน ตำแหน่ง


    ส่งข้อมูล
    ยกเลิก